Tham dự đầy đủ và hạn chế cử người dự họp thay; không để nợ đọng nhiệm vụ; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định không phù hợp để tạo môi trường đầu tư, kinh doanh…. là những chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2135/UBND-TH ngày 09/8/2017 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Khi tham dự các cuộc họp, nhất là các cuộc họp trực tuyến của Trung ương, Tỉnh tổ chức phải tham dự đảm bảo đầy đủ, đúng giờ, đúng thành phần được mời, hạn chế cử người dự họp thay, tham dự suốt thời gian họp, không tự ý vắng mặt; trường hợp yêu cầu công việc đột xuất không thể tham dự hoặc không tham dự đầy đủ nội dung chương trình, phải báo cáo và được sự đồng ý của chủ trì cuộc họp. Các cơ quan, đơn vị được mời dự họp phải đăng ký trước thành phần, số lượng người dự họp theo đúng đề nghị tại giấy mời; khi tham dự các cuộc họp, đề nghị các cơ quan, đơn vị phải chủ động chuẩn bị các nội dung để đóng góp ý kiến về các vấn đề được thảo luận tại cuộc họp nhằm nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong việc tham gia giải quyết các công việc.
Chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương, Tỉnh giao thực hiện với tinh thần không để nợ đọng nhiệm vụ, không chờ đến hạn mới xử lý, thực hiện; khi có khó khăn, vướng mắc cần chủ động tìm giải pháp tháo gỡ hoặc thông tin, phản ánh, phối hợp kịp thời với Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu, đề xuất hướng xử lý, giải quyết.
Tiếp tục tập trung, ưu tiên cho công tác hoàn thiện thể chế; trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cần nghiên cứu rà soát những vướng mắc tại các luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, của Bộ, ngành, trường hợp phát hiện có những quy định bất hợp lý, đặc biệt là những quy định còn là rào cản, gây cản trở đến đầu tư, kinh doanh… chủ động kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời để tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp.
Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24/4/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Công văn số 2288/UBND-TH ngày 20/9/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Công văn số 1577/TTg-TH ngày 06/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ… ./.
Nguồn: http://www.kontum.gov.vn-HT