1. Tiếp tục tuyên truyền việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng theo Chỉ thị 01-CT/TW, ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 10-KH/TU, ngày 10/5/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.
  2. Tập trung tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XII; kỷ niệm 71 năm Ngày cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2016).
  3. Tuyên truyền kết quả sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị  khóa XI trong các cấp Hội; triển khai tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang và cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh trong cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ.
  4.  Tuyên truyền các chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ động đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền … nhằm chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia; chủ quyền biển, đảo.
  5. Tiếp tục tuyên truyền các nội dung cơ bản Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam năm 2013 và các Luật đã được sửa đổi, bổ sung: Luật đất đai; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm Y tế; Luật Hôn nhân và gia đình; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7của Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam.
  6. Tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ gìn trật tự, an toàn giao thông; phòng chống dịch bệnh, cháy, nổ, thiên tai; phát huy tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ phụ nữ, trẻ em nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn…

BAN TUYÊN GIÁO