Trong tháng 02-2023 có các ngày kỷ niệm quan trọng như sau:

info-thang-2

Nguồn: tuyengiaokontum.org.vn