Thực hiện Kế hoạch số 26 /KH-BTV, ngày 01/4/2022 của BTV Hội LHPN tỉnh Kon Tum về học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và thông báo kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh Kon Tum xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027" (sau đây gọi tắt là cuộc thi), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng kết quả Đại hội, nội dung Nghị quyết Đại hội đến cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân, qua đó tạo thống nhất cao, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng thời, góp phần cụ thể hoá thực hiện khâu đột phá ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo và tổ chức hoạt động Hội.
2. Yêu cầu: Việc tổ chức cuộc thi phù hợp trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và đảm bảo tính nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực, tạo được sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm hưởng ứng, tham gia tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC CUỘC THI
1. Đối tượng: Cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân hiện đang sinh sống, công tác, học tập và làm việc trên địa bàn tỉnh Kon Tum (trừ thành phần tham gia Ban tổ chức, Ban giám khảo, thư ký cuộc thi và cán bộ, công chức cơ quan Hội LHPN tỉnh Kon Tum).
2. Nội dung:
- Kết quả Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027.
- Kết quả Đại hội và nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026.
- Điều lệ Hội LHPN Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).
3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trực tuyến (trên máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet) trên trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Kon Tum tại địa chỉ: http://phunukontum.org.vn (Có thể lệ cuộc thi kèm theo).
4. Tài liệu tham khảo
- Người dự thi truy cập, khai thác nguồn thông tin tư liệu trên trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh Kon Tum (http://phunukontum.org.vn), trang thông tin điện tử Trung ương Hội LHPN Việt Nam (http://vwu.vn), Báo phụ nữ Việt Nam (phunuvietnam.vn), Tờ Thông tin Phụ nữ Kon Tum số 46, 47, 48/2022, Tài liệu hỏi - đáp "Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Kon Tum lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021- 2026" (do Hội LHPN tỉnh Kon Tum biên soạn),... phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, tham khảo, nghiên cứu dự thi.
- Ngoài ra, hàng tháng, Ban Tổ chức cuộc thi cung cấp tài liệu tham khảo cuộc thi trên Trang thông tin điện tử Hội LHPN tỉnh và Fanpage Phụ nữ Kon Tum để cán bộ, hội viên, phụ nữ và các tầng lớp Nhân dân tham khảo, nghiên cứu dự thi.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Phát động cuộc thi: Tổ chức phát động cuộc thi đồng loạt cấp tỉnh và các huyện, thành Hội, Hội Phụ nữ LLVT vào 9h00' ngày 01/6/2022 (Thứ Tư).
2. Vòng thi tháng: Tổ chức trong 4 kỳ (1tháng/kỳ), bắt đầu từ ngày 01/6/2022 và kết thúc vào ngày 30/9/2022.
3. Tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến tháng 10/2022 gắn với các hoạt động Ngày Phụ nữ khởi nghiệp năm 2022.
IV. KINH PHÍ CUỘC THI: Thực hiện theo quy định tài chính hiện hành.
V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
1. Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi; dự trù kinh phí cuộc thi: Ban Tuyên giáo-Gia đình, xã hội-Kinh tế Hội LHPN tỉnh chủ trì tham mưu; Văn phòng; Ban Xây dựng tổ chức Hội - Chính sách luật pháp phối hợp (Hoàn thành trước ngày 16/5/2022).
2. Xây dựng bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi: Ban Tuyên giáo - Gia đình, xã hội - Kinh tế Hội LHPN tỉnh chủ trì tham mưu. (Hoàn thành trước ngày 23/5/2022).
3. Họp Ban tổ chức cuộc thi thông qua bộ câu hỏi, đáp án cuộc thi: Ban tổ chức cuộc thi chủ trì, Ban Tuyên giáo - Gia đình, xã hội - Kinh tế; Văn phòng phối hợp. (Hoàn thành trước ngày 25/5/2022).
4. Tổ chức các kỳ thi
4.1. Tổ chức phát động cuộc thi: Ban Tuyên giáo - Gia đình, xã hội - Kinh tế Hội LHPN tỉnh chủ trì tham mưu; Hội LHPN thành phố Kon Tum, Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang phối hợp. Thời gian phát động: 9h00' thứ Tư, ngày 01/6/2022.
4.2. Triển khai kỳ thi hằng tháng: Ban Tuyên giáo - Gia đình, xã hội - Kinh tế Hội LHPN tỉnh chủ trì tham mưu, theo dõi; Hội LHPN các huyện, thành phố, Hội Phụ nữ lực lượng vũ trang phối hợp.
5. Chuẩn bị nội dung tổ chức tổng kết, trao giải cuộc thi: Ban Tuyên giáo - Gia đình, xã hội - Kinh tế Hội LHPN tỉnh chủ trì tham mưu; Văn phòng; Ban Xây dựng tổ chức Hội - Chính sách luật pháp phối hợp (Hoàn thành trước ngày 5/10/2022).
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội LHPN tỉnh
- Ban Tuyên giáo- Gia đình, xã hội- Kinh tế là bộ phận thường trực, phối hợp Văn phòng, các ban chuyên môn Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN các huyện, thành phố, Hội Phụ nữ LLVT tham mưu triển khai các hoạt động đảm bảo mục đích, yêu cầu và nội dung kế hoạch đề ra.
- Ban Xây dựng tổ chức Hội - Chính sách luật pháp: Tham mưu quyết định thành lập Ban Tổ chức cuộc thi và các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ.
- Văn phòng: Tham mưu dự toán kinh phí; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ các cuộc họp Ban Tổ chức, lễ phát động, tổng kết - trao giải cuộc thi và các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ.
2. Hội LHPN huyện, thành phố và đơn vị trực thuộc: Căn cứ kế hoạch này, Hội LHPN các huyện, thành phố và các đơn vị trực thuộc phát động cuộc thi (bằng hình thức phù hợp) và tổ chức cho cán bộ, hội viên, phụ nữ địa phương, đơn vị tham gia cuộc thi; tuyên truyền cuộc thi bằng nhiều hình thức và tổng hợp, báo cáo kết quả về Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh sau khi hoàn thành việc phát động, triển khai tổ chức cuộc thi ở địa phương, đơn vị.
Thông tin chi tiết về cuộc thi xin liên hệ: Ban Tuyên giáo - Gia đình, xã hội- Kinh tế Hội LHPN tỉnh, địa chỉ: 678 Trần Phú - thành phố Kon Tum; số điện thoại: 02603.910735; Email: banphongtraopnkt@gmail.com./.