Ngày 23 tháng 3 năm 2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ký Quyết định số 05/2022/QĐ-TTg về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Theo đó, từ ngày 19 tháng 5 năm 2022, mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên sẽ tăng từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 4 triệu đồng/tháng.

thông báo

Như vậy, so với mức cũ đã áp dụng từ ngày 01 tháng 12 năm 2019 thì mức cho vay tối đa đối với học sinh sinh viên tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng/học sinh, sinh viên. Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 2 về đối tượng được vay vốn: Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật. Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật. Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

Quyết định cũng sửa đổi khoản 2 Điều 9 về trả nợ gốc và lãi tiền vay: Cụ thể “Kể từ ngày học sinh, sinh viên kết thúc khóa học 12 tháng theo quy định, đối tượng được vay vốn phải trả nợ gốc và lãi tiền vay lần đầu tiên. Đối tượng được vay vốn có thể trả nợ trước hạn mà không chịu lãi phạt trả nợ trước hạn”.

Quyết định bãi bỏ các quy định:

Điều 10 về ưu đãi lãi suất trong trường hợp trả nợ trước hạn Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

Quyết định số 1656/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên.

Đối với các hợp đồng vay vốn tín dụng đã ký hợp đồng trước ngày 19 tháng 5 năm 2022: Ngân hàng Chính sách xã hội, khách hàng và các bên liên quan tiếp tục được thực hiện theo các cam kết, các quyền hạn và trách nhiệm ghi trong hợp đồng đã ký. Mức vay tối đa nêu trên được áp dụng đối với các khoản giải ngân mới kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2022.

Việc nâng mức vốn vay để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên trang trải chi phí học tập là cần thiết, nhằm góp phần ổn định đời sống, tư tưởng cho hộ gia đình và hỗ trợ học sinh, sinh viên nâng cao trình độ dân trí.

Với chính sách cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội đã tạo điều kiện nhất là đối với các bạn học sinh, sinh viên còn khó khăn nhưng có tinh thần hiếu học thêm chi phí trang trải tiền học tập cũng như cơ hội để tiếp tục tới trường, hướng tới tương lai ngày một tốt đẹp hơn, giúp ích cho bản thân, gia đình và xã hội.

                                                                                            Y B Như-PL-MT