gop-y-du-thao-cyc-van-kien-trinh-dai-hoi-xiii-cua-dang-69401543173777073

Tài liệu Hội thảo góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

Chương trình Hội thảo: Xem và tải Chuong trinh Hoi thao truc tuyen 2.11

Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng: Xem và tải 1.vk13-duthaobaocaochinhtri

Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm 2021 – 2030: Xem và tải 2.vk13-duthaobaocaotongketkinhte-va-xay-dung-chien-luoc-21.30

Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025: Xem và tải 3.vk13-bao-cao-danh-gia-kq-thuc-hien-nhiem-vu-ktxh

Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII: Xem và tải 4.vk13-duthaobcxay-dung-dang