Ngày 20/6/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020.

xã khó khăn

Ảnh minh họa

Quyết định số900/QĐ-TTg có hiệu lực sau khi Quyết định số 204/QĐ-TTg ngày 01/2/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 năm 2016 hết hiệu lực.

Theo Quyết định 900, Thủ tướng phê duyệt danh sách gồm 2.139 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu của 46 tỉnh vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. Ngân sách trung ương hỗ trợ đầu tư 2.103 xã của 44 tỉnh; ngân sách địa phương đầu tư 36 xã của 02 tỉnh Quảng Ninh và Khánh Hòa.

Quyết định 900-QĐ-TTg

Tỉnh Kon Tum có 54 xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020, gồm:
1. HUYỆN ĐĂK GLEI: Xã Ngọc Linh, Xã Mường Hoong, Xã Đăk Choong, Xã Xốp, Xã Đăk Man, Xã Đăk Blô, Xã Đăk Nhoong, Xã Đăk Kroong, Xã Đăk Long
2. HUYỆN ĐĂK HÀ: Xã Đăk Ui, Xã Đăk Long, Xã Đăk Pxi, Xã Ngọc Réo
3. HUYỆN ĐĂK TÔ: Xã Ngọc Tụ, Xã Đăk Rơ Nga, Xã Đăk Trăm, Xã Văn Lem
4. HUYỆN IA H’DRAI: Xã la Dom, Xã la Đal, Xã la Tơi
5. HUYỆN KON PLÔNG: Xã Măng Cành, Xã Hiếu, Xã Ngọc Tem, Xã Đăk Tăng, Xã Măng Bút, Xã Đăk Ring, Xã Đăk Nên
6. HUYỆN KON RẪY: Xã Đăk Tơ Lung, Xã Đăk Tờ Re, Xã Đăk Kôi, Xã Đăk Pne
7. HUYỆN NGỌC HỒI: Xã Đăk Ang, Xã Bờ Y, Xã Đăk Xú, Xã Đăk Dục, Xã Sa Loong
8. HUYỆN SA THẦY: Xã Rờ Kơi, Xã Ya Ly, Xã Hơ Moong, Xã Ya Tăng, Xã Sa Bình, Xã Ya Xiêr, Xã Mô Rai
9. HUYỆN TU MƠ RÔNG: Xã Ngọc Yêu, Xã Văn Xuôi, Xã Ngọc Lây, Xã Tê Xăng, Xã Măng Ri, Xã Tu Mơ Rông, Xã Đăk Hà, Xã Đăk Tờ Kan, Xã Đăk Rơ Ông, Xã Đăk Sao, Xã Đăk Na