1. Kế hoạch số  300 /KH-BCH, ngày  27  tháng 11 năm 2020 của BCH Hội LHPN tỉnh Kon Tum về Tuyên truyền Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022- 2027: Xem và tải Kế hoạch 300 tuyên truyền Đại hội PN tỉnh lần thứ XIV(PLan đã tgia, 18-11-2020) đã điều chỉnh theo ý kiến của đc CT

2. Hướng dẫn số34/HD-BTV ngày 26  tháng 11 năm 2020 của BTV Hội LHPN tỉnh Kon Tum về xây dựng báo cáo chính trị Đại hội cấp huyện và cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ  tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2021-2026: Xem và tải HD 34 XAY DUNG BC CHINH TRI LAN THU XIV (dc chủ tịch đã thẩm đinh)

3. Hướng dẫn số32/HD-BTV ngày 05  tháng 11 năm 2020 của BTV Hội LHPN tỉnh Kon Tum vềcông tác nhân sự Đại hội đại biểu Phụ nữ cấp huyện và cấp cơ sở  nhiệm kỳ 2021-2026: Xem và tải Huong dan 32 cong tac nhan su Dai hoi 2021-2026 DA CHINH SU TR3