Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh, tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa XI đã thống nhất thông qua 29 Nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế – xã hội.

20190711180857cac-dia-bieu-bieu-quyet-thong-qua-to-trinh-ve-bau-bo-sung-2-thanh-vien-ubnd-tinh-duoc-bau-bo-sung

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết. Ảnh: TH

Nội dung của các nghị quyết:

 (1) Nghị quyết về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025.

(2) Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2020.

(3) Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng cuối năm 2019.

(4) Nghị quyết về phân bổ nguồn dự phòng ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(5) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 64/2016/NQ-HĐND ngày 19/8/2016 của HĐND tỉnh Kon Tum về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(6) Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng và tưới tiên tiến, tiết kiệm nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(7) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum.

(8) Nghị quyết về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực phía Nam sông Đăk Bla thuộc Đồ án quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính mới, dịch vụ thương mại và dân cư tỉnh Kon Tum.

(9) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 1, Nghị quyết số 69/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh Kon Tum.

(10) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012 – 2020 và định hướng đến năm 2030.

(11) Nghị quyết về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).

(12) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày  21/7/2017 của HĐND tỉnh Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức hội nghị, chế độ đón tiếp khách nước ngoài, chi tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(13) Nghị quyết quy định nhiệm vụ chi; tỷ lệ chi phí quản lý chung và mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(14) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 và Nghị quyết số 45/2017/NQ-HĐND ngày 11/12/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum sửa đổi, bổ sung một số nội dung Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐND về phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(15) Nghị quyết về quy định giá dịch vụ giáo dục, đào tạo (học phí) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum năm học 2019-2020.

(16) Nghị quyết về quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(17) Nghị quyết về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(18) Nghị quyết về quy định mức chi bảo đảm cho công tác thỏa thuận quốc tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(19) Nghị quyết về quy định mức chi Hội thi sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng do cấp tỉnh tổ chức trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(20) Nghị quyết về quy định nội dung và mức chi thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020.

(21) Nghị quyết về quy định nội dung và mức chi từ ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(22) Nghị quyết về quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

(23) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.

(24) Nghị quyết về phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.

(25) Nghị quyết về sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 của HĐND tỉnh Kon Tum.

(26) Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung; bãi bỏ các Nghị quyết và nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.

(27) Nghị quyết về Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính phía Tây thành phố Kon Tum.

(28) Nghị quyết về miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

(29) Nghị quyết về bầu Ủy viên UBND tỉnh Kon Tum nhiệm kỳ 2016-2021.

Nguồn: http://baokontum.com.vn-HT