Năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều sự kiện quan trọng. Sau đây là 10 sự kiện thời sự nổi bật trong năm.

10 sự kiện 2022

Nguồn: Baokontum.vn