– Kế hoạch của Đoàn Chủ tịch: tải tại đây

– Khung logic: Kế hoạch hành động cuả Hội LHPN Việt Nam trong công tác Phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu giai đoạn 2017-2022: tải tại đây

– Dự thảo mốc thời gian thực hiện Kế hoạch: tải tại đây