Ngày 31/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 98/2023/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

Nghị định này bao gồm 10 chương với 117 điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2024./.
Xem chi tiết tại đây./.