Thông báo số 225/TB- BTV, ngày 30/3/2020 của BTV Hội LHPN tỉnh Kon Tum về kết quả tháng thứ Nhất Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Hội LHPN Việt Nam (1930- 2020)”: Xem và tải THONG BAO THANG THU NHAT (ban hành)