Ngày 15/10/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 302/TB-UBND về việc treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025).

anh-cong-dien

Căn cứ Hướng dẫn số 75-HD/BTGTU ngày 21/8/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về tuyên tryền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X năm 2020; UBND tỉnh thông báo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025), cụ thể:

1. Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học, các doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, công ty, xí nghiệp… trên địa bàn tỉnh treo Cờ Tổ quốc và khẩu hiệu chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII (2020-2025) trong khoảng thời gian từ ngày 16/10/2020 đến hết ngày 23/10/2020.

Nội dung khẩu hiệu như sau: (1) Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X!; (2) Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua!; (3) Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!; (4) Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!; (5) Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Kon Tum lần thứ VIII tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X!; (6) Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!; (7) Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!; (8) Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

2. Các hộ gia đình trên địa bàn thành phố Kon Tum thực hiện việc treo Cờ Tổ quốc từ ngày 21 tháng 10 năm 2020 đến hết ngày 22 tháng 10 năm 2020.

3. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh thông tin nội dung Thông báo này để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết, thực hiện./.

Nguồn: http://www.tuyengiaokontum.org.vn-HT