Ngày 08/8/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 825/QĐ-UBND về Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Bộ tiêu chí này là căn cứ để xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá, xét, công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo chức năng nhiệm vụ và lĩnh vực phụ trách, ban hành hướng dẫn thực hiện đối với các tiêu chí, chỉ tiêu theo quy định; thường xuyên kiểm tra, tra dõi, giám sát trong quá trình triển khai thực hiện. Giao Thủ trưởng các sở, ban ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, hỗ trợ các địa phương thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí do ngành phụ trách. Giao Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã tổ chức triển khai thực hiện tốt các quy định; chỉ đạo tổ chức đánh giá, thẩm tra, đề nghị UBND tỉnh xem xét công nhận, công bố xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao hàng năm theo quy định tại Quyết định này…./.
Chi tiết văn bản xem: ubnd
Nguồn: http://kontum.gov.vn-HT