Ngày 08/8/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1163/QĐ-TTg Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021.

Day manh cong tac PBGDPL

Hội Phụ nữ BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Kon Tum tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên xã Sa Loong và xã Bờ Y – huyện Ngọc Hồi.  Ảnh minh họa

Về mục tiêu cụ thể của Đề án: Phấn đấu đến năm 2021, 100% cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan làm công tác dân tộc từ Trung ương đến địa phương được phổ biến, giáo dục pháp luật và cung cấp thông tin rộng rãi về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật; trên 80% đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ phổ biến pháp luật và tuyên truyền vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) được cung cấp, cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ  phổ biến pháp luật, tuyên truyền, vận động về lĩnh vực công tác dân tộc theo yêu cầu nhiệm vụ; trên 70% đồng bào vùng DTTS và MN được phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc. Khuyến khích các cơ quan báo chí, truyền thông xây dựng, duy trì chương trình, chuyên trang, chuyên mục về phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động về công tác dân tộc, chính sách dân tộc; chú trọng công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số rất ít người và những địa bàn xung yếu; triển khai xây dựng thí điểm và nhân rộng các mô hình hiệu quả, phù hợp với phong tục tập quán, địa bàn và nhu cầu của đồng bào vùng DTTS và MN.

Đề án tập trung vào các nội dung chính như: Phổ biến pháp luật cho DTTS và MN nhằm nâng cao ý thức tôn trọng, chấp hành và bảo vệ pháp luật; tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, chính sách dân tộc và đạo đoàn kết dân tộc; tuyên truyền sâu rộng các chính sách dân tộc, các mô hình phát triển kinh tế tiêu biểu, hướng dẫn đồng bào áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất; tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể,phi vật của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; tuyên truyền, thông tin đối ngoại sâu rộng về lĩnh vực công tác dân tộc, chính sách dân tộc nhất quán và đúng đắn của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hòa bình”, lợi dụng dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống phá Đảng, Nhà nước.
Đề án cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thực hiện thành công các mục tiêu đã đặt ra; Đề án được thực hiện từ năm 2017 đến hết năm 2021 trên địa bàn 52/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống./.
Nguồn: http://www.kontum.gov.vn-HT