Ngày  28  tháng 5  năm 2018, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh đã thống nhất ký kết kế hoạch số  119/KHPH- HLHPN-BĐBP về phối hợp triển khai Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương”, giai đoạn 2018-2020 và  Kế hoạch số121 /KHPH- HLHPN-BĐBP về Triển khai Chương trình “Đồng hành cùng Phụ nữ biên cương” năm 2018, cụ thể:

KẾ HOẠCH 119 DONG HANH PNBIEN CUONG GIAI ĐOẠN 2018 -2020

KE HOACH 121 PHOI HOP DONG HANH CUNG PNBC NAM 2018 (1)