Trong tháng 08-2022 có các ngày kỷ niệm quan trọng như sau:

info-thang-8_1

Nguồn: https://tuyengiaokontum.org.vn/HT-MT