Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; hưởng ứng phát động của Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh và chỉ đạo của Trung ương Hội về tham gia Cuộc thi tìm hiểu về triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW của Ban Bí thư, Hội LHPN tỉnh đã hướng dẫn các cấp Hội tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Cuộc thi, thông tin đầy đủ nội dung, yêu cầu, thể lệ của Cuộc thi đến toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh.

Tham gia Cuộc thi, các cấp Hội đã phối hợp lựa chọn 78 bài dự thi có chất lượng của cán bộ, hội viên, phụ nữ toàn tỉnh gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh. Các bài dự thi của cán bộ, hội viên phụ nữ hầu hết đều nêu được nhận thức của cá nhân về mục đích, ý nghĩa của việc ban hành Chỉ thị 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; vai trò, trách nhiệm và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội, của Ngân hàng CSXH trong thực hiện Chỉ thị; những kết quả nổi bật, hiệu quả từ nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội trong hỗ trợ phụ nữ nghèo và các đối tượng chính sách khác vươn lên thoát nghèo và nâng cao đời sống. Đồng thời, nhiều cán bộ Hội đã chia sẻ những kinh nghiệm hay trong quá trình thực hiện công tác ủy thác của các cấp Hội và đề xuất sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả triển khai Chỉ thị trong thời gian tới. Kết quả, đã có 06 bài dự thi xuất sắc được Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh trao giải, lựa chọn gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương, trong đó chị Y BNhư – cán bộ Hội LHPN tỉnh đạt giải Nhì.

kkkkkkkkkkkkkkk

Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trao giải Nhì cho chị Y BNhư – Cán bộ Hội LHPN tỉnh

Tuy nhiên, số lượng bài dự thi của các cấp Hội còn thấp so với chỉ tiêu phát động; việc phối hợp giữa Ngân hàng CSXH với các tổ chức chính trị – xã hội nhận ủy thác nói chung, với các cấp Hội nói riêng tại một số địa phương, cơ sở chưa chặt chẽ dẫn đến công tác thông tin, tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, việc vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia Cuộc thi còn hạn chế.

Nhìn chung, Cuộc thi cấp tỉnh đã được tổ chức nghiêm túc, bài bản từ việc ban hành kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc; phát động, thông tin, tuyên truyền về Cuộc thi và tổ chức chấm bài thi. Thông qua Cuộc thi, đã góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tầng lớp nhân dân, các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn tỉnh về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ đó, giúp các cấp Hội và cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh xác định rõ hơn vai trò, trách nhiệm trong thực hiện hoạt động ủy thác để góp phần nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, để các chủ trương, chính sách, các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã đề ra về giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị và phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển bền vững.

                                                                                                Bài và ảnh: Thu Hà- PL-HT