Ngày 24/3/2023, Đoàn Chủ tịch TW Hội LHPN Việt Nam ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật triển khai một số hoạt động, mô hình của Dự án 8, cụ thể:

 1. Tài liệu Hướng dẫn thành lập và vận hành “Địa chỉ tin cậy”.
 2. Tài liệu Hướng dẫn thành lập và vận hành mô hình Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”.
 3. Sổ tay hướng dẫn hoạt động Tổ truyền thông cộng đồng (dành cho Tuyên truyền viên Tổ truyền thông cộng đồng).
 4. Tài liệu Hướng dẫn thành lập, vận hành Tổ truyền thông cộng đồng (dành cho cán bộ Hội LHPN các cấp).
 5. Sổ tay hướng dẫn hoạt động “Hỗ trợ ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số”.
 6. Tài liệu Hướng dẫn giám sát đánh giá Dự án 8 và thực hiện bình đẳng giới trong Chương trình mục tiêu Quốc gia Phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 – 2025.
 7. Sổ tay hướng dẫn đối ngoại chính sách.
 8. Tài liệu Kỹ năng lãnh đạo, quản lý cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số cấp huyện, xã.
 9. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ các cơ quan cấp huyện, xã.
 10. Tài liệu tập huấn phát triển năng lực thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ thôn/bản.
 11. Sổ tay hướng dẫn tuyên truyền, vận động, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán, di cư hồi hương trở về (Dành cho cán bộ Hội LHPN Việt Nam các cấp).

Đề nghị Hội LHPN các huyện, thành phố căn cứ trên khung tài liệu này để phát triển tài liệu chuyên đề phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Trân trọng./.

Ban TG-GĐXH-KT     

Hội LHPN tỉnh Kon Tum