Ngày 03/4/2023 Tỉnh uỷ Kon Tum ban hành Kế hoạch số 90-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 12/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài trong tình hình mới. 

Xem văn bản tại đây: Chỉ thị số 20 -CT/TW, ngày 12/12/2022; Kế hoạch số 90-KH/TU, ngày 03/4/2023