Những năm qua, với tư cách là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cấp Hội LHPN tỉnh Kon Tum đã vận động các tầng lớp phụ nữ tham gia, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động thông qua lựa chọn những nội dung cụ thể, tập trung về cơ sở, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, các ban, ngành, lực lượng trong quá trình triển khai thực hiện. Qua đó, đã góp phần từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp phụ nữ, thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, thì đời sống của một bộ phận hội viên, phụ nữ nhất là ở vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số(DTTS) vẫn còn khó khăn, thiếu thốn. Cùng với phương thức sản xuất, kinh doanh lạc hậu, manh mún, vẫn còn hội viên, phụ nữ có tư tưởng ỷ lại, trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước, không muốn thoát nghèo hoặc chưa mạnh dạn thay đổi nếp nghĩ, cách làm, chưa biết cách áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chưa phát huy nguồn vốn được hỗ trợ để phát triển kinh tế… nên tỷ lệ phụ nữ DTTS nghèo, cận nghèo làm chủ hộ còn cao (chiếm khoảng 47.3% trên tổng số hộ nghèo của địa phương), nhiều hộ phụ nữ DTTS thoát nghèo chưa bền vững hoặc có nguy cơ tái nghèo.

Thực hiện Kết luận số 08-KL/TU, ngày 24 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hưởng ứng phát động thực hiện Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, trong thời gian tới, các cấp Hội LHPN tỉnh sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động các tầng lớp phụ nữ nói chung, hội viên, phụ nữ là đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là hội viên, phụ nữ nghèo, cận nghèo nói riêng hiểu rõ mục đích, ý nghĩa Cuộc vận động, từ đó đoàn kết, đồng lòng cùng các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt các nội dung Cuộc vận động đề ra.

c1

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh phát biểu hưởng ứng tại Lễ phát động Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào DTTS, làm cho đồng bào DTTS vươn lên thoát nghèo bền vững” trên địa bàn tỉnh do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức. Ảnh: MT

Đồng thời, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức triển khai Cuộc vận động với những nội dung trọng tâm, như:

Đưa Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững” vào Nghị quyết đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và xây dựng Kế hoạch triển khai để tập trung lãnh đạo, đồng thời lồng ghép với thực hiện các phong trào thi đua, các Cuộc vận động do Hội LHPN Việt Nam phát động; gắn kết chặt chẽ với các chủ trương, chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội của địa phương… để xác định nhiệm vụ trọng tâm, huy động nguồn lực và triển khai đồng bộ, xuyên suốt nhiệm kỳ 2021-2026.

Các cấp Hội tiếp tục sâu sát, gắn bó với hội viên, phụ nữ DTTS để nắm chắc nhu cầu, từ đó lựa chọn nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp và hỗ trợ phụ nữ DTTS tham gia các mô hình phát triển kinh tế tập thể, mạnh dạn vay vốn và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, biết chi tiêu hợp lý để tích lũy vốn tái đầu tư sản xuất, biết gìn giữ những nét đẹp văn hóa truyền thống, dần xóa bỏ những hủ tục lạc hậu… Tăng cường vai trò kết nối của các cấp Hội nhằm huy động nguồn lực của xã hội, lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án để hỗ trợ cho hội viên, phụ nữ DTTS về công cụ sản xuất, cây, con giống, vốn vay; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, nâng cao kiến thức…; kết nối, giới thiệu tiêu thụ sản phẩm của hội viên, phụ nữ.

Tích cực phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả trong vùng đồng bào DTTS, khuyến khích các gương phụ nữ DTTS sản xuất, kinh doanh giỏi tham gia tuyên truyền, vận động và trực tiếp hỗ trợ phụ nữ DTTS nghèo tại cộng đồng để góp phần khơi dậy khát vọng, tiềm năng, sức sáng tạo cũng như khích lệ phụ nữ DTTS phát huy vai trò chủ thể trong tham gia xây dựng nông thôn mới, chủ động, tự tin tham gia sản xuất, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự chủ động triển khai của MTTQVN và các tổ chức chính trị – xã hội các cấp, sự hưởng ứng tích cực của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nói chung, của hội viên, phụ nữ nói riêng, chắc chắn trong thời gian tới, Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững”  sẽ có sức lan tỏa rộng rãi và đạt được kết quả rõ nét, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp để xây dựng tỉnh Kon Tum phát triển nhanh và bền vững./.

Trần Thị Phong Lan-PL-HT