Ngày 22/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định 952/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh Kon Tum kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 04/10/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với nội dung chính như sau:

Tổng số hộ người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở là 1.220 hộ, gồm: xây dựng mới cho 561 hộ, sửa chữa cho 659 hộ (số hộ đã hỗ trợ là 288 hộ và số hộ tiếp tục hỗ trợ là 932 hộ). Tổng kinh phí thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng là 35.620 triệu đồng; kinh phí đã hỗ trợ trong giai đoạn 1 là 5.420 triệu đồng và tiếp tục hỗ trợ trong giai đoạn 2 là 30.200 triệu đồng.

Về tiến độ thực hiện, năm 2017, trả nợ các khoản kinh phí ứng trước từ nguồn vốn khác 1.820 triệu đồng, thực hiện hỗ trợ 408 hộ; năm 2018, thực hiện hỗ trợ cho 524 hộ với kinh phí thực hiện là 15.040 triệu đồng...
Các nội dung khác thực hiện theo Đề án kèm theo Quyết định số 748/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.
Hoàng Lâm
Nguồn: http://www.kontum.gov.vn-HT