Để đưa hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh đi vào ổn định, nề nếp, đảm bảo thực hiện đúng các qui định của pháp luật, từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động này; ngày 14/11/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3066/UBND-KGVX yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các sở, ngành liên quan và các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Công văn số 3224/UBND-KGVX ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, đặc biệt đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, củng cố, tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành; tổ chức thanh tra, kiểm tra, kịp thời xử lý các vi phạm theo quy định; Tăng cường công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội; kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ văn hóa công cộng vi phạm pháp luật về lao động; Tăng cường công tác phối hợp, tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường phát triển theo đúng hướng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hỗ trợ các cơ quan chức năng trong công tác quản lý, kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường theo quy định của pháp luật; Chú trọng công tác tuyên truyền, chỉ đạo các cơ quan báo chí kịp thời đưa tin, bài về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộng nhằm giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tham gia hoạt động karaoke, vũ trường…

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị – xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp giám sát đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội; Phong trào “Toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy” và Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh cơ bản được triển khai thực hiện theo quy định, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng theo pháp luật, làm phong phú các hoạt động văn hóa, không gây mất an ninh trật tự trên địa bàn. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành theo quy định, các vi phạm được xử lý, chấn chỉnh kịp thời. Những yếu tố tích cực của dịch vụ karaoke, vũ trường đã đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí lành mạnh của Nhân dân, góp phần nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của người dân và phát triển dịch vụ thương mại trên địa bàn.
Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh, nhiều điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường không có giấy phép, địa điểm kinh doanh, thiết bị âm thanh, ánh sáng, thiết bị phòng chống cháy nổ không đảm bảo theo quy định; không có cam kết an ninh trật tự, vi phạm các quy định về hợp đồng lao động, hoạt động quá giờ, tiếng ồn vượt quá quy định ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Nhiều cơ sở kinh doanh còn có hành vi vi phạm, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm…
Thiên Phương
Nguồn: http://kontum.gov.vn-HT