Ngày 02/3/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 524/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 – 2025”.

Đối tượng áp dụng: Phụ nữ có ý tưởng khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp; phụ nữ có nhu cầu khởi sự kinh doanh; các tổ hợp tác/ hợp tác xã, doanh nghiệp mới thành lập do phụ nữ làm chủ. Ưu tiên phụ nữ thuộc hộ nghèo, khó khăn, phụ nữ là người dân tộc thiểu số, phụ nữ khuyết tật, phụ nữ là nạn nhân bạo lực gia đình, phụ nữ gia đình chính sách, phụ nữ sống tại địa bàn chuyển đổi đất nông nghiệp.

Giai đoạn 1 (2017 – 2020): 90% cán bộ Hội chuyên trách các cấp và cán bộ các sở, ngành tham gia triển khai Đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; 80% hội viên, phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; Hỗ trợ 100 dự án, ý tưởng của phụ nữ khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; Hỗ trợ thành lập 04 tổ hợp tác và 02 hợp tác xã do phụ nữ quản lý; Tư vấn, hỗ trợ thành lập 05 doanh nghiệp do nữ làm chủ;  Xây dựng thí điểm 06 mô hình tuyên truyền tại cộng đồng tại 04 địa phương.
Giai đoạn 2 (2021 – 2025): 100% cán bộ, hội viên, phụ nữ nâng cao nhận thức về việc làm, khởi nghiệp; Hỗ trợ 200 dự án, ý tưởng của phụ nữ về khởi sự kinh doanh và khởi nghiệp; Hỗ trợ thành lập 10 tổ hợp tác và 05 hợp tác xã do phụ nữ quản lý; Tư vấn, hỗ trợ thành lập 05 doanh nghiệp do nữ làm chủ; Nhân rộng mô hình tuyên truyền tại cộng đồng tại các huyện/thành phố.
Để đạt mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các giải pháp trọng tâm: Tuyên truyền, vận động phụ nữ nâng cao nhận thức về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về khởi nghiệp, phát triển kinh doanh; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh doanh và khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, đổi mới sáng tạo; vận động nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất để hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh, phát triển doanh nghiệp …/.
Phan Phượng
Nguồn: http://www.kontum.gov.vn-HT