Ngày 11/12/2017, Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khóa XI đã ban hành Nghị quyết số 41/2017/NQ-HĐND về Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

the_bao_hiem_jpg_-09_42_44_925

Quy định này áp dụng đối với với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum; người bệnh chưa tham gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, xem các phụ lục kèm theo, cụ thể: Phụ lục 1:  Giá dịch vụ khám bệnh (tải q1); Phụ lục 2: Giá dịch vụ ngày gường bệnh (tải q2); Phụ lục 3: Giá các dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm áp dụng cho các hạng bệnh viện (tải q3).
Về nguyên tắc áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh:
– Các trung tâm y tế tuyến tỉnh có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; trung tâm y tế huyện thực hiện cả hai chức năng phòng bệnh và khám bệnh, chữa bệnh đã được xếp hạng: Áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương;
– Các cơ sở khám, chữa bệnh chưa được phân hạng: Áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV;
– Phòng khám bác sĩ gia đình, y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học: Áp dụng mức giá của trạm y tế xã, phường, thị trấn.
– Đối với các dịch vụ kỹ thuật chưa được quy định mức giá tại các Phụ lục I, II và III Điều 2 Nghị quyết này, đã được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện: Áp dụng theo mức giá của các dịch vụ được Bộ Y tế xếp tương đương về kỹ thuật và chi phí thực hiện.
– Xử lý các trường hợp chuyển tiếp: Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Nghị quyết này và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm thực hiện mức giá quy định tại Nghị quyết này: Được áp dụng mức giá theo quy định của cấp có thẩm quyền phê duyệt trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Nghị quyết này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 21 tháng 12 năm 2017./.
Thái Ninh
Nguồn: http://kontum.gov.vn-HT